Privacybeleid 

Algemene Voorwaardenhttps://pro-dedicated.com

Over ons privacybeleid
Pro Dedicated geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pro Dedicated. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/05/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Pro Dedicated op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pro Dedicated. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies - Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Pro Dedicated
JC van Wessemstraat 57 Zaandam Nederland
T +31(0)6 16668580
E [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken
Pascal Bouman
Tab Content #1
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Pro Dedicated en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Pro Dedicated, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Pro Dedicated gesloten overeenkomsten.

2.2 Door de opdracht te geven aan Pro Dedicated c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Pro Dedicated en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met Pro Dedicated zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pro Dedicated en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Pro Dedicated gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden Pro Dedicated pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Pro Dedicated een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pro Dedicated niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Financiële bepalingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 50% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert Pro Dedicated niet meer kosteloos uit.

4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van een service contract door de opdrachtgever mag Pro Dedicated de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met Pro Dedicated heeft afgesloten, brengt Pro Dedicated de kosten daarvan per maand in rekening.

4.5 Indien Pro Dedicated voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt Pro Dedicated de abonnementskosten daarvan in rekening.

4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 8 werkdagen na factuurdatum t.n.v. Pro Dedicated. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Pro Dedicated nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in gebreke en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Pro Dedicated te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,--.

4.8 Pro Dedicated is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Pro Dedicated doorberekend.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie
5.1 Pro Dedicated heeft het recht te allen tijde een link naar haar eigen website op de aangeleverde website te plaatsen of te verwijderen.

5.2 Pro Dedicated mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Pro Dedicated zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pro Dedicated aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pro Dedicated worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pro Dedicated zijn verstrekt, heeft Pro Dedicated het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
7.1 Indien Pro Dedicated op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Pro Dedicated worden vergoed volgens het onderzoekstarief van 35 euro. Met alle werkzaamheden die volgen na het onderzoek zal er een tarief van €70,- per uur gehanteerd worden.

Artikel 8. Duur en beëindiging
8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.

8.2 Service contracten kunnen op elk moment opgezegd worden met een afkoel periode van 1 kalender jaar.

8.3 Pro Dedicated kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Pro Dedicated gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.

8.4 Pro Dedicated heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Pro Dedicated niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Pro Dedicated zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Pro Dedicated kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Termijn van levering
9.1 Een door Pro Dedicated opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is Pro Dedicated eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Pro Dedicated en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Pro Dedicated geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van Pro Dedicated zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.

10.3 Pro Dedicated is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Pro Dedicated voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Elke aansprakelijkheid van Pro Dedicated vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever controleert regelmatig zelf dat hij/zij beschikt over alle benodigde licenties voor het gebruik van afbeeldingen en teksten die gebruikt zijn op de website. Pro Dedicated en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende licenties over afbeeldingen en teksten.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Pro Dedicated gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Pro Dedicated kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Pro Dedicated kan worden gevergd.

11.3 Pro Dedicated is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop Pro Dedicated geen invloed kan uitoefenen.

11.4 Pro Dedicated heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 12. Diversen

12.1 Op alle aanbiedingen van Pro Dedicated en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Pro Dedicated kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De door Pro Dedicated vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

13.3 Door Pro Dedicated of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Pro Dedicated.

Artikel 14. Privacy bepalingen
14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Pro Dedicated slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

14.2 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk en worden alleen gebruikt in de aangeleverde website. Pro Dedicated verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming, uitgezonderd de gegevens die op de aangeleverde website vermeld staan in opdracht van de opdrachtgever.
Tab Content #2
starmagic-wandfile-addcamerauserslaptop-phonepie-chart